OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL gel chlorax 650 g

REAL gel chlorax 650 g
Akce

29,04 Kč

24,00 Kč bez DPH

Kód REA-144/A
Počet kusů
Skladem: 66 kusy
Real gel chlorax plus: Tekutý dezinfekční a bělicí prostředek
Ničí bakterie (včetně Salmonelly a Listerie), viry, kvasinky a plísně + deklarovaná a otestovaná účinnost. Na všechny omyvatelné plochy a povrchy. Vysoký lesk a hygienická čistota. Odstraňuje zápach, skvrny, mastnotu, zašlou špínu.
Sprchové kouty, vany, umyvadla, odpady odtokové kanálky, spáry, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, kuchyňské pracovní plochy, podlahy, odpadkové koše, okolí oken
 
Návod k použití:
Použijte koncentrovaný nebo prostředek nařeďte do vody max 20 - 25 °C teplé a nechte působit dle tabulky, důkladně oplachujte a nechte zaschnout. Plochy a předměty, které přicházejí do styku s potravinami a pro dezinfekci opláchněte pitnou vodou. Výrobek lze použít k dezinfekci v potravinářských provozech. Pokyny k čištěnému přístroji či zařízení jsou nadřazené těmto pokynům, Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Určeno pro profesionální i neprofesionální použití. Typ přípravku PT1, PT4. Nespotřebovaný biocidní přípravek předejte k likvidaci jako nebezpečný odpad. Likvidace obalů: Vyprázdněné vypláchnuté PE obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Obal opakovaně nepoužívejte. Nespalujte. Účinné látky: chlornan sodný 0,2 g / kg, 10 g / kg deodecyl diprepylenetrilamine, Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Obsah účinných látek je deklarován za dodržování skladovacích podmínek. Při práci nejíst a nepít., Dodržovat bezpečnost práce a zásady hygieny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí. Okamžitě důkladně vyplachovat široce otevřené oči proudem vody (min. 15 minut, násilně otevřít a přidržet víčko), pokud má postižený oční čočky - musí se vyndat. Po požití: Vypláchnout ústa velkým množstvím vody, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc, vyhledat lékařskou pomoc.
 
Varování:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Skladujte při teplotě nepřesahující 20 °C. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).
 
Složení:
Dezinfkeční prostředky, deodecyl diprepylenetrilamine, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfém, voda