OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL jemný Zelený čaj a aloe vera 600 g

44,89 Kč

37,10 Kč bez DPH

Kód REA-132
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Čisticí krém se zelenými aktivními částicemi, které zvyšují účinnost. Je silný proti mastnotě a špíně. Odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny bez poškození povrchu. Najde využití v celé domácnosti na moderní i tradiční povrchy. Hodí se na povrchy z hliníku, smaltu, kovu, sklokeramiky, nerezu, mramoru, keramiky, plastu, laminátu, PVC a mnoho dalších. Má krémovou konzistenci.

 

Použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy, snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou

 

Varování:

Toxický při požití. Zdraví škodlivý při požití. Toxický při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

 

Složení:

Cocamide MEA, Sodium dodecylbenzensulfonate. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.