OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Profi R220 odmašťovač na plochy a plasty 5 kg

563,86 Kč

466,00 Kč bez DPH

Kód REA-225
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Real Profi R220 odmašťovač na plochy a plasty, 5 kg

Real Profi R220 odmašťovač na plochy a plasty je nízkopěnivý prostředek s vysokou odmašťovací schopností pro strojní a ruční čištění. Vhodný pro čištění všech druhů plastů, přepravek i podlah v potravinářské a průmyslové oblasti. Lze použít na kuchyňské povrchy a zařízení.


Použití.

Přípravek dávkujte do příslušného zásobníku, při ručním čištění nařeďte dle tabulky dávkování a aplikujte na znečištěný povrch. Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy. Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené voskem a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.


Nebezpečné látky:

Hydroxid sodný


Nebezpečí:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte plyn. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.


Složení:

Méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosforečnany, hydroxid sodný, pomocné látky, voda.