OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL proti prachu 400 ml

60,38 Kč

49,90 Kč bez DPH

Kód REA-270
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ošetřuje a dokonale čistí dřevěné, skleněné, plastové i kovové povrchy. Nestéká ze svislých ploch, odstraňuje otisky prstů a další šmouhy.

 

Návod k použití:

Dobře protřepejte. Naneste tenkou vrstvu a hadříkem vyleštěte. Nestříkejte na podlahu – nebezpečí uklouznutí. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

 

Složení:

5% nebo více, avšak méně než 15% alifatické uhlovodíky, méně než 5% neiontové a kationtové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

 

Výrobce:

Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Tel.: +420 327 304 890, Fax: +420 327 313 688

Telefonní číslo pro naléhavé situace: (informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat) +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepřetržitě) Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2