OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL proti prachu DUO 2 x 300 ml

49,85 Kč

41,20 Kč bez DPH

Kód REA-266
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Real proti prachu DUO (2 x 300 ml)

Real proti prachu je speciální prostředek na ošetřování a čištění dřevěných, skleněných a plastových povrchů. Antistatický, ošetřuje a chrání povrchy, dodává jemný lesk, dokonale čistí, nestéká ze svislých povrchů.

 

Použití:

Dobře protřepejte. Naneste tenkou vrstvu a hadříkem vyleštěte. Nestříkejte na podlahu - nebezpečí uklouznutí. Používejte pouze k určenému účelu.

Varování:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO, tel: +420 254 74 166. Zneškodněte nádobu, odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

 

Složení:

5-15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové a kationtové povrchově aktivní látky, parfém, Laurylamine dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisotahizolinone.