OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL univerzální odmašťovač na kuchyně rozprašovač 550 ml

83,61 Kč

69,10 Kč bez DPH

Kód REA-176
Počet kusů
Skladem: 54 kusy

Real univerzální odmašťovač na kuchyně rozprašovač, 550 ml

Real univerzální odmašťovač na kuchyně má silný čisticí účinek a zároveň je šetrný na všechny povrchy. Odstraňuje mastnotu, připáleniny a kdekoliv usazené nečistoty.
Pomerančový extrakt rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy.
Vhodný na čištění nenasákavých povrchů (pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské
skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně)
Vhodný i na dřevo
S vůní exotických citrusů


Použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Nastříkejte na znečištěnou plochu, nechte krátce působit, setřete hadříkem nebo umyjte a vysušte suchým hadrem.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Zamezte vdechování plynu. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Nebezpečné látky:

Izotridenkanol etoxylovaný, Undekanol etoxylovaný, D-Limonene  


Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, pomocné látky, parfém, D-Limonene, barva, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, voda.