OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL univerzální odmašťovač na kuchyně rozprašovač 550 ml

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód REA-176
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Real na kuchyně – aktivní pěna

Silný čisticí účineka přesto šetrný n a všechny povrchy, na mastnotu, připáleninya usazené nečistoty kdekoliv.

 

Multifunkční pracovní deksy sporáky, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly. Stoličky, zahradní nábytek, okenní rámy.

 

Návod na použití:

Vždy před použitím otestuje na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchem Nastříkejte na znečištěnou plochu, nechte krátce působit, setřete hadříkem nebo umyjte a vysušte suchým hadrem. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obale. Pokyny k přístroji či zařízení jsou nadřazeny těmto pokynům.

 

Složení:

Neiontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5% pomocné látky, parfém, D-Limonene, barva, konzervační činidla, Methylchlorosiothiazolinone, Methylisothiazolinone, voda.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Zamezte vdechování plynu. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŢÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Nebezpečné látky: Izotridenkanol etoxylovaný, Undekanol etoxylovaný, D-Limonene