OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAM krabička 40 podpalů 330 g

24,08 Kč

19,90 Kč bez DPH

Kód PEP-010
Počet kusů
Skladem: 54 kusy

Ream krabička 40 podpalů, 330 g

Ream je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

 

Použití:

Odlomte kostku a vložte do uhlí, briket nebo dřeva a podpalte. Po 1-2 minutách přidejte další palivo, aby oheň neuhasl. Před položením potravin na gril se přesvědčte, zda je tuhy´ podpalovač vyhořelý. Vhodný pro grilování, krby, kamna, otevřená ohniště a táborové vatry.

Varování:

Hořlavá tuhá látka. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad v souladu s platnou národní a EU-legislativou.

Obsahuje kerosin (petrolej).