OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ŘEDIDLO S 6005, 700 ml

53,24 Kč

44,00 Kč bez DPH

Kód RED-050
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ředidlo S 6005, 700 ml

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením. 

Ředidlo S 6005 je určeno k ředění syntetické barvy na  lehké kovy S 2003 nanášené stříkáním nebo máčením, nebo syntetické barvy základní S 2035 a všude tam, kde je to předepsáno normou. Případně k dalším aplikacím, které je nutné předem odzkoušet.


Použití:

Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy, nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.


Pokyny pro bezpečné nakládání:

S-6005 obsahuje organická rozpouštědla (toluen a xylen), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné jsou výpary. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s  otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

 

Obsah nebezpečných látek:

Xylen - směs isomerů, toluen.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasicí přístroj / písek / oxid uhličitý. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.

 

Složení:

Ředidlo S-6005 je směs organických rozpouštědel, toluenu (REACH 01-2119471310-51-xxxx) a isomerů xylenu (REACH 01-2119539452-40-xxxx), případně dalších.