OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ŘEDIDLO S 6006 700 ml

87,60 Kč

72,40 Kč bez DPH

Kód RED-116
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ředidlo S 6006, 700 ml

Ředidlo S 6006 se používá k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem.
Přidává se po částech za stálého míchání.
Dbejte pokynů výrobce barev. V případě nejistoty proveďte zkoušku.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %); reakční směs xylenu a ethylbenzenu (směs izomerů); toluen.


Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! Ani prázdný obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.


Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od dat výroby uvedeného na obale.