OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ŘEDIDLO S 6006, 700 ml

70,42 Kč

58,20 Kč bez DPH

Kód RED-116
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Ředidlo S 6006, 700 ml

Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání.

Lze jej použít případně k dalším aplikacím, které je nutné předem odzkoušet.


Použití:

Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy, nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s  dodavatelem.

 

Nebezpečí:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj / písek / oxid uhličitý. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Složení:

Ředidlo S-6006 je směs organických rozpouštědel: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2 - 25 %) (REACH 01-2119458049-33-0004), toluen (REACH 01-2119471310-51-xxxx), isomery xylenu (REACH 01-2119458049-33-0004).

 

Obsah nebezpečných látek:

Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2 - 25 %), xylen - směs isomerů, toluen