OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REX prací gel Lotus Aromatherapy 19 PD

112,53 Kč

93,00 Kč bez DPH

Kód REX-208
Počet kusů
Skladem: 32 kusy

Rex prací gel Lotus Aromatherapy, 19 PD

Rex prací gel Lotus Aromatherapy obsahuje přírodní květinové esence.


Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.


Prací prostředek

Varování

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy (Hexyl cinnamal), konzervační činidla.


Skladování:

Skladujte při teplotě od +5 do +40 °C.


Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.