OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REX prací prášek Amazonia Freshness 20 PD

179,32 Kč

148,20 Kč bez DPH

Kód REX-206
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Rex prací prášek Amazonia Freshness, 20 PD

Rex prací prášek Amazonia Freshness je velmi účinný proti skvrnám.
Cold Water Active - Pere od 20 °C.


Použití:

Řiďte se instrukcemi na zadní straně obalu. Účinný při teplotách od 20 do 95 °C.
Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.
Dávkování viz obal.


Varování:

Standardní větou o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, enzymy, parfémy, optické zjasňovače.


Skladování:

Uchovávejte v suchu při teplotě od +5 do +40 °C.