OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ROBETA NEW prací prášek 6 kg

112,53 Kč

93,00 Kč bez DPH

Kód ROB-030
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Robeta je ručený pro namáčení, předpírání a praní všech druhů tkanin vyjma vlny a hedvábí. Je použitelný při všech teplotách avšak nejvyšší účinnost má pro praní bavlny a lnu při vyšších teplotách. Povrchové aktivní látky obsažené ve výrobku splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost

 

Voda 8 – 20 °dH 80 g pro mírně znečištěné prádlo, 100 g pro středně znečištěné prádlo, 120 g pro silně znečištěné prádlo,

Voda nad 20 °dh: 100 g pro mírně znečištěné prádlo, 120 g pro středně znečištěné prádlo, 140 g pro silně znečištěné prádlo

 

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte na suchém a chladném místě. Po ručním praní důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na níže uvedené e-mailové adrese výrobce je možné získat datový list. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ. Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém Nebezpečné látky: sodium metasilicate, sodium carbonate.