OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SALBET odstraňovač skvrn 600 g

51,30 Kč

42,40 Kč bez DPH

Kód SAL-002
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

SALBET – odstraňovač skvrn a bělicí prostředek – bez chloru na bílé i barevné prádlo. Je určen pro všechny druhy bílého a stálobarevného prádla, zvlášť účinně působí na skvrny od ovoce, zeleniny, červeného vína, kávy, čaje, kečupu a jiných potravin, na skvrny od krve a potu.

 

Návod k použití:

Prostředek se přidává k pracímu prášku pro hlavní praní. Při velkém znečištění namočte prádlo na 1 hod. i více (třeba i přes noc) do roztoku Salbetu a pracího prášku (1 polévková lžíce pracího prášku + 1 kávová lžička Salbetu na 1 litr vody). Povrchové aktivní látky obsažené ve výrobku splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost.

 

Upozornění:

Skladujte na suchém a chladném místě. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu

 

Nebezpečí:

Může zesílit požár, oxidant. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový šít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné sobě. Nebezpečné látky: Sodium percarbonate, Sodium metasilicate, Sodium carbonate.

 

Složení:

15 – 30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfém