OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANITEN dezinfekce a mytí 5 l

417,45 Kč

345,00 Kč bez DPH

Kód SAN-110
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Koncentrovaný prostředek na dezinfekci a čištění ploch a předmětů.

Přípravek se ředí teplou vodou. Dezinfekce ploch dosáhneme omýváním, ošetřované plochy nemusíme utírat do sucha. Dezinfikované předměty pouze namáčíme do roztoku. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se po dezinfekci opláchnou pitnou vodou.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P270 Při používaní tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P410 Chraňte před slunečním zářením. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.