OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANITEN dezinfekce a mytí 5 l

483,15 Kč

399,30 Kč bez DPH

Kód SAN-110
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Saniten dezinfekce a mytí 5 l

Koncentrovaný prostředek na dezinfekci a čištění ploch a předmětů

Přípravek se ředí teplou vodou. Dezinfekce ploch dosáhneme omýváním, ošetřované plochy nemusíme utírat do sucha. Dezinfikované předměty pouze namáčíme do roztoku. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se po dezinfekci opláchnou pitnou vodou.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při používaní tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Chraňte před slunečním zářením.

Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.