OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční mýdlo Vyživující a regenerační 250 ml

63,89 Kč

52,80 Kč bez DPH

Kód SAN-323
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Sanytol dezinfekční mýdlo vyživující a regenerační, 250 ml

Sanytol dezinfekční mýdlo vyživující a regenerační s přírodními výtažky z mandlového mléka a mateří kašičky pro regeneraci.
Sanytol zanechá ruce čisté, zdravé, hebké a jemně vonící.

Tento výrobek má dvojí účinek:
Baktericidní podle normy EN1276 (1 min),
virucidní proti viru Influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min).
Eliminuje mimo jiného: E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky (H1N1), Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1.

Hypoalergenní (1)
(1) Složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií.
Odstraňuje 99,9 % bakterií, virů, mikrobů
Zdravý životní styl
Regenerační
S přírodními oleji
Bez parabenů
Klinicky testováno
Dermatologicky testováno


Použití:

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.


Biocidní aktivních látek (PT1 / AL):

Benzalkonium chloride 0,95 %.
Nepožívat


Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.