OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční odstraňovač skvrn na barevné prádlo 450 g

179,20 Kč

148,10 Kč bez DPH

Kód SAN-330
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn na barevné prádlo, 450 g

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn na barevné prádlo ničí 99,9 % bakterií, virů a kvasinek. Účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od prací teploty 20 °C.
Díky složení bohatému na enzymy prostupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny.
Odstraňuje skvrny.
Eliminuje pachy.
Pročišťuje.
Bez chlóru
Dermatologicky testováno


Tento přípravek má trojí účinek:

Baktericidní dle normy EN1276, ASTM2274, EN16616:
Dezinfekce při praní v pračce: teplota 30 °C - doba kontaktu: 60 minut.
Dezinfekce prádla při ručním praní teplota 20 °C - doba kontaktu 30 minut.

Proti kvasinkám podle normy EN1650, ASTM2274:
Dezinfekce při praní v pračce: teplota 30 °C - doba kontaktu: 60 minut
Dezinfekce prádla při ručním praní: teplota 20 °C - doba kontaktu 30 minut

Virucidní podle normy EN14476:
Dezinfekce při praní v pračce: teplota 30 °C - doba kontaktu: 60 minut
Dezinfekce prádla při ručním praní: teplota 20 °C - doba kontaktu: 60 minut
Účinek proti lidskému koronaviru 229E.


Použití:

Praní v pračce: Přidejte 3 odměrky (90 g) produktu k obvyklému pracímu prostředku a naprogramujte cyklus praní bavlny na 30 °C (v případě pračky na 5 kg s objemem vody cca 16 l). Doba hlavního praní je 60 minut. Pro barevné praní nevkládejte do bubnu více než střední náplň.
Ruční praní: Přidejte 1 odměrku (30 g) produktu do 4 litrů vody a oblečení namočte na 30 až 60 minut. Občas promíchejte. Důkladně opláchněte nebo vyperte obvyklým způsobem.


Nebezpečí:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).


Dodržujte pokyny k použití. Respektujte podmínky použití produktu (koncentrace, doba kontaktu, teplota atd.). Před použitím si přečtěte štítek. Vyvarujte se kontaktu produktu s očima a pokožkou. Po kontaktu s přípravkem si důkladně umyjte ruce. POKUD PRONIKNE DO OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Zavolejte 112/záchrannou službu pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: Při kontaktu očí s alkalickými chemikáliemi (pH> 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová, by měly být na cestě k lékaři oči také opakovaně vyplachovány. PO POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je exponovaná osoba schopná polykat, dejte jí něco k pití. Nevyvolávejte zvracení. Zavolejte 112/záchrannou službu pro lékařskou pomoc. PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Okamžitě omyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM. nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Nepoužitý produkt nevypouštějte do země, vodních toků, do odpadních potrubí (přes umyvadla, toalety..) ani do kanalizace. Neskladujte při teplotě nad 35 °C. Nepožívat.


Biocidní účinné látky (PT2/SG):

6,93 g-8,53 g/100 g: kyselina peroxyoctová připravená z tetraacetyletylendiaminu (TAED) a peroxouhličitanu sodného;
15 g/100 g: tetraacetylethylendiamin (TAED) bílý a zelený (premix 80 g/100 g čistého TAED) (CAS: 10543-57-4), peruhličitan sodný (CAS: 15630-89-4).


Složení:

15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy, parfémy (Hexyl cinnamal)


Skladovatelnost 2 roky. Uchovávejte mimo dosah dětí.