OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR Badex 1 l

32,67 Kč

27,00 Kč bez DPH

Kód SAT-010
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Satur Badex, 1 l

Satur Badex je tekutý bělicí a dezinfekční prostředek. Slouží k dezinfekci podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček.
Přípravek je určen pouze pro profesionální použití

 

8 ks / kart., 408 ks / pal.


Účinky:

Baktericidní – expozice 5 minut,
fungicidní a virucidní – expozice 15 minut,
sporicidní – expozice 60 minut.


Použití:

Dezinfekce podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček: Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Dezinfekce pitné vody ve studnách: Dávkujte 20 ml přípravku na 1 m3 pitné vody. Dávku nejdříve rozmíchejte v 10 l vody a pak zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 minutách je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce vody v bazénech: Přípravek se používá celosezónně pro provoz bazénů. Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 150 ml přípravku na 3 m3 vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 10 l vody a pak vylijte po částech do bazénu.
Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku na 3 m3 vody.
Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 250 ml přípravku na 3 m3 vody.

Předpírání a bělení v automatických pračkách: Do bubnu pračky nalijte roztok 1 l vody a 100 ml přípravku. Do praček se zásobníkem na bělící prostředek nalijte dávku přímo do zásobníku. Vložte prádlo do pračky, nadávkujte prací prostředek a spusťte program.

Ruční namáčení a bělení prádla: Na 40 l vody dávkujte 500 ml přípravku. Prádlo namočte na 1-2 hodiny a po důkladném vymáchání doperte ručně nebo v automatické pračce.


Snášenlivost:

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, polyamidová vlákna.


Účinná látka:

Chlornan sodný (EINECS 231-668-3)


Varování:

Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Zákaz opakovaného použití obalu.


Složení:

Chlornan sodný (54 g/l (5 %))


Skladování:

Skladujte ve svislé poloze! Chraňte před teplem! Doporučená skladovací teplota: +5 až +25 °C.


Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (datum výroby je uvedeno na obalu