OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR čistič oken 500 ml

15,25 Kč

12,60 Kč bez DPH

Kód SAT-020
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel, modré barvy, obsahující několik účinných látek.

 

Způsob použití:

Přípravek aplikujte na znečištěná okna, skla a zrcadla a suchým hadrem vyleštěte dosucha.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

 

Nebezpečné látky: Ethanol

 

Skladování:

Skladujte v temnu, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

 

Zneškodňování:

Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.