OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR čistič oken 500 ml

19,36 Kč

16,00 Kč bez DPH

Kód SAT-020
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Satur čistič oken, 500 ml

Satur čistič oken je klasický přípravek na čištění skel, oken nebo zrcadel. Má modrou barvu a obsahuje několik účinných látek.Použití:

Přípravek aplikujte na znečištěná okna, skla nebo zrcadla a suchým hadrem vyleštěte do sucha.Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné látky:

EthanolSkladování:

Skladujte v temnu, nevystavujte přímému slunečnímu záření.Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.