OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR čistič oken s rozprašovačem 500 ml

32,67 Kč

27,00 Kč bez DPH

Kód SAT-030
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Satur čistič oken s rozprašovačem, 500 ml

Satur čistič oken s alkoholem na všechny omyvatelné povrchy. Je vhodný na skleněné a lesklé povrchy, okna, zrcadla a autoskla.


Použití:

Přípravek aplikujte na znečištěná okna, skla a zrcadla a suchým hadrem vyleštěte dosucha


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.


Složení:

Ethanol


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.