OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVAGRO A+ 5 kg

333,96 Kč

276,00 Kč bez DPH

Kód SAV-602
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Savagro® A+ je vhodné k účinnému alkalickému cyklu dezinfekce, čištění a odstranění organických nečistot z potrubí, tanků a vnitřních částí zařízení v potravinářském průmyslu, výrobě a zpracování mléka, zemědělství a dalších oborech. Je vhodné také k dezinfekci potrubí vodoléčebných van a pro dezinfekci velkých ploch.

Baktericidní, fungicidní, plně virucidní.

Návod k použití:

Dezinfekce a čištění potrubních systémů a tanků (CIP):
Před aplikací přípravku se potrubní systémy důkladně propláchnou pitnou vodou. Poté se nechá v systému cirkulovat roztok přípravku Savagro® A+ při udržení teploty v rozmezí 40 - 60 °C. Roztok se vypustí a celý systém se důkladně propláchne čistou vodou až do neutrální reakce oplachovací vody.


Dezinfekce vodoléčebných van:
Vždy dodržujte instrukce výrobce daného zařízení (materiálová kompatibilita / postup sanitace). Savagro® A+ se aplikuje do vody a nechá se cirkulovat po dobu příslušného programu, nebo po dobu max 30 minut. Doporučený interval použití: denně po skončení pracovní směny.


Plošná dezinfekce:
Pro dezinfekci se připraví pracovní roztok, kdy se dané množství přípravku smíchá s vodou o teplotě 20 - 25 °C na požadovanou koncentraci. K získání správné koncentrace roztoku použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Silně znečištěné plochy je nutno předem očistit. Roztok se aplikuje pomocí otěru. Dodržujte dobu expozice přípravku. Povrchy, které mají být ve styku s potravinami, je potřeba po dezinfekci omýt pitnou vodou.

 

Upozornění:

Chlorové produkty mohou mít bělící účinky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. Nepoužívejte společně s jinými produkty. Může uvolňovat nebezpečné plyny. Korozivní ke kovům. Nepoužívejte na poškozené kovové a smaltované povrchy, na textil, kůži, barevné a lakované dřevo a gumu.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Složení:

4,7 g chlornan sodný, hydroxid sodný

 

Skladování:

Skladujte v originálním, uzavřeném balení, mimo dosah slunečního záření a tepelných zdrojů.

 

Doba exspirace: 12 měsíců.