OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Original 1,2 l

SAVO Original 1,2 l
Akce
- 31%

33,28 Kč

27,50 Kč bez DPH

původně 48,04 Kč

Kód SAV-133
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti a kolem domu (např. studny, bazény). Jeho použití je všestranné. Eliminuje 99,9% bakterií a virů ve vašem okolí. Má bělící účinky. Pro detailní použití na jednotlivé druhy dezinfekcí si pečlivě přečtěte návod na etiketě produktu.

 

Návod k použití:

Dezinfekce povrchů: na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku použijte roztok z 2 l přípravku Savo Original a 9 l vody, nechte působit 30 minut. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přicháhí do styku s potravinami, opláchněte po 30 min. pitnou vodou.

Dezinfekce užitkové vody ve studnách: Dávkujte 60 ml (1 a půl uzávěru) na 2 m3 vody. Dávku přípravku Savo Original nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku), a pak zkrápějte ovdní hladinu study. Po 30 min. Je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce vody v bazénech: Lze použít jako celosezónní mikrobicidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénů. Koupat se je možné po 30 minutách od aplikace přípravku.

Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m3 vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např, kbelíku), a pak vlijte po částech do bazénu.

Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku Savo Original na 3 m3 vody každé 2 – 3 dny. Při déletrvajících teplotách vzduchu nad 25 °C a travém sluečním svitu je vhodné aplikovat udržovací dávku denně.

Šoková dávka: Pří výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 240 ml Savo Original na 3 m3 vody.

Savo Original má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391 Uniklý produkt seberte.

Dodatečné údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Nebezpečné složky:

Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95 %

 

Složení:

Dezinfekční látky: chlornan sodný 4,7 g/100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný)

 

Odstraňování:

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.