OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Professional na podlahy a povrchy Magnolia 5 kg

256,52 Kč

212,00 Kč bez DPH

Kód SAV-213
Počet kusů
Skladem: 56 kusy

Savo Professional na podlahy a povrchy Magnolia 5 kg

Savo Professional na podlahy a povrchy Magnolia je univerzální čisticí přípravek, který účinně odstraňuje mastnotu i zaschlou špínu. Zanechává nejen zářivou čistotu, ale i dlouhotrvající svěží rostlinnou vůni.

Přípravek je vhodný na podlahové plochy, kachličky a jiné omyvatelné povrchy při plošném úklidu v kancelářích, školách, školkách, zdravotnických zařízeních apod.

Při pochybnostech vyzkoušejte nejprve na malé, méně viditelné ploše.

Lesklý povrch beze šmouh

Příjemná květinová vůně

Použití:

Pro běžný úklid dávkujte 50 ml přípravku na 5 litrů vody. Při silném znečištění je možno koncentraci zvýšit nebo naneste bez ředění, pak setřete nebo opláchněte. V pochybnostech vyzkoušejte nejprve na malé, méně viditelné ploše.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247-500-7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220-239-6] (3:1) (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate (sodium laureth sulfate), amidy, C8-18 a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl) (Cocamide DEA)

 

Skladování:

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Teplota skladování: +5 až +25°C. Skladujte ve svislé poloze.