OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Professional Na podlahy,povrchy Magnolia 5 kg

SAVO Professional Na podlahy,povrchy Magnolia 5 kg
Akce
- 25%

179,69 Kč

148,50 Kč bez DPH

původně 239,58 Kč

Kód SAV-213
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

SAVO Professional Na podlahy, povrchy Magnolia 5 kg

Univerzální čisticí přípravek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy
Účinně odstraňuje mastnotu i zaschlou špínu. Zanechává nejen zářivou čistotu, ale i dlouhotrvající příjemnou květinovou vůni.

Používejte na podlahové plochy, kachličky a jiné omyvatelné povrchy při plošném úklidu v kancelářích, školách, školkách, zdravotnických zařízeních apod.

Účinně odstraňuje nečistoty.

Lesklý povrch beze šmouh

Příjemná květinová vůně

 

Návod k použití:

Pro běžný úklid dávkujte 50 ml přípravku na 5 litrů vody. Při silném znečištění je možno koncentraci zvýšit nebo naneste bez ředění, pak setřete nebo opláchněte. V pochybnostech vyzkoušejte nejprve na malé, méně viditelné ploše.

 

Nebezpečí:

Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247-500-7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220-239-6] (3:1)

(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate (Sodium laureth sulfate), amidy, C8-18 a

C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl) (Cocamide DEA)

Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

 

Skladování:

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů.

Teplota skladování: +5 až +25°C. Skladujte ve svislé poloze.