OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Professional.proti plísním 5 kg

634,04 Kč

524,00 Kč bez DPH

Kód SAV-127
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Savo Professional proti plísním 5 kg

Savo Professional proti plísním je tekutý dezinfekční přípravek, který účinně odstraňuje plísně a houby. Povrch vydezinfikuje a krásně vybělí. Můžete je použít na různé povrchy, stěny, keramiku, obklady a spáry, omítky, zdivo, kámen, smalt, plasty, akrylátové povrchy, silikon, guma, nerez.

Použití:

Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10 - 15 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu. Opusťte místnost a nechte působit 15 - 20 minut. Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté, co přípravek opláchnete, nebo po jeho zaschnutí. Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé ploše, aby byla zřejmá reakce povrchu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud dojde k jakémukoli podráždění, přestaňte ihned s používáním, opusťte místnost, a nechte přípravek zaschnout.

Nepoužívejte na eloxonaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat společně s kyselinami a s látkami kyselé povahy, neskladovat v teple a na přímém slunečním světle. Teplota skladování: -10 až +25 °C, Skladujte ve svislé poloze.

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach nebo mlhu. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDSKO / lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný.

Složení:

Dezinfekční látky, chlornan sodný 4,7 g / 100 g.

Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchové aktivní látky.