OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO PROFI Na podlahy,povrchy Lemongrass 5 kg

239,58 Kč

198,00 Kč bez DPH

Kód SAV-214
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Savo na podlahy a povrchy je přípravek ke každodennímu úklidu ploch v  kancelářích, školách a školkách, zdravotnických zařízeních atd. Odstraňuje mastnotu a zaschlou špínu. Používejte na podlahové plochy, stoly, kachličky a jiné omyvatelné povrchy.

 

Příprava a použití:

Pro běžný úklid dávkujte 50 ml na 5 l vody. Při silném znečištění je možno koncentraci zvýšit nebo naneste bez ředění, pak setřete nebo opláchněte. Při pochybnostech vyzkoušejte nejprve na malé, méně viditelné ploše.

 

Varování:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Obsah nebezpečných látek:

Obsahuje 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal, Může vyvolat alergickou reakci.

 

Skladování:
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Teplota skladování: + 5 až + 25 °C. Skladujte ve svislé poloze.

 

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.