OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO proti plísním Koupelna rozprašovač 500 ml

83,49 Kč

69,00 Kč bez DPH

Kód SAV-121*A
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Tekutý dezinfekční přípravek ve spreji účinně odstraňuje plísně a houby. Povrch vydezinfikuje a krásně vybělí. Je mírně parfémován. Můžete jej použít na různé povrchy: okraje umyvadla, silikonová těsnění, sprchové kouty, místa kolem vany.

 

Návod k použití:
Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy stop. Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10-15 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu. Opusťte místnost a nechte působit 15-20 minut. Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté, co přípravek opláchnete, nebo po jeho zaschnutí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud dojde k jakémukoli podráždění, přestaňte ihned s používáním, opusťte místnost, a nechte přípravek zaschnout.

Nepoužívejte na eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

 

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů Reakce: P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P391 Uniklý produkt seberte. Odstraňování: P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Dodatečné údaje na štítku: EUH 206 Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Obsah nebezpečných látek:

Chlornan sodný, hydroxid sodný.

 

Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g, méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, parfum