OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO proti plísním rozprašovač 500 ml

102,85 Kč

85,00 Kč bez DPH

Kód SAV-121*B
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Savo proti plísním, 500 ml

Savo proti plísním odstraní plíseň již po prvním použití. Díky jeho účinnému složení povrch vydezinfikuje a vybělí.
Efektivní odstranění plísní, hub, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti
Je dodáván v mechanickém rozprašovači, který zajišťuje snadnou manipulaci a usnadňuje likvidaci plísní i na obtížně přístupných místech (spáry v koupelně v okolí van a z rámů oken).
20 ks / kart., 1 080 ks / pal.


Použití:

Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy stop. Některé spreje mohou mít červenou bezpečnostní zarážku. V takovém případě před prvním použitím tuto zarážku odstraňte a vyhoďte, sprej je tak připraven k použití.
Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10-15 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu. Opusťte místnost a nechte působit 15-20 minut. Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout.
Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů.
Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté, co přípravek opláchnete, nebo po jeho zaschnutí.
Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé ploše, aby byla zřejmá reakce povrchu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud dojde k jakémukoli podráždění, přestaňte ihned s používáním, opusťte místnost, a nechte přípravek zaschnout.

Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P260 Nevdechujte prach nebo mlhu. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Reakce: P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte.
Odstraňování: Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Dodatečné údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Nebezpečné složky:

Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95 % hydroxid sodný


Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g,
Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky