OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO univerzální dezinfekční sprej 500 ml

58,69 Kč

48,50 Kč bez DPH

Kód SAV-226
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Savo univerzální dezinfekční sprej 500 ml

Savo univerzální dezinfekční sprej odstraňuje bakterie a viry.


Použití:

Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy.
Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout.
Pro baktericidní účinnost nechte působit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut. Předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.
Pokud přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte.
Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a poškrábané povrchy.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování aerosolů. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.


Nebezpečné složky:

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.


Složení:

Chlornan sodný 0,52 g/100 g, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný), Parfum, Limonene, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone