OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Univerzální dezinfekční sprey 500 ml

58,69 Kč

48,50 Kč bez DPH

Kód SAV-226
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Univerzální dezinfekční sprej. Odstraňuje bakterie, viry.

 

Příprava a použití:

Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy. Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout. Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy. Pro baktericidní účinnost nechte působit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut. Předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Když přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte. Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a poškrábané povrchy.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P261 Zamezte vdechování aerosolů. Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

 

Složení:

Chlornan sodný 0,52 g / 100 g, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný), Parfum, Limonene, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone

  

Odstraňování:

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.