OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO WC 750 ml

43,56 Kč

36,00 Kč bez DPH

Kód SAV-148*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
SAV-148*E

Levandule

SAVO WC 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč
SAV-148*A

Louka

SAVO WC 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč 34,30 Kč
SAV-148*B

Citron

SAVO WC 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč 34,30 Kč
SAV-148*C

Oceán

SAVO WC 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč 34,30 Kč
SAV-148*D

Turbo

SAVO WC 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč 34,30 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek osvěžuje toaletu ještě dlouhou dobu po aplikaci. Zajistí dokonale bílou WC mísu bez vápenatých usazenin.

 

Návod k použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte, a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňování: P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.