OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO WC 750 ml

48,28 Kč

39,90 Kč bez DPH

Kód SAV-148*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
SAV-148*E

SAVO WC Levandule nové 750 ml

> 100 kusů 48,28 Kč
SAV-148*A

SAVO WC Louka nové 750 ml

> 100 kusů 48,28 Kč
SAV-148*B

SAVO WC Citron nové 750 ml

> 100 kusů 48,28 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Savo WC Louka 750 ml

Savo WC Louka je čisticí a dezinfekční přípravek na toalety. Odstraňuje 99,9 % bakterií.
Účinné složení pro zářivě bílou toaletu bez usazenin
Příjemná vůně
Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby.


Použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.


Upozornění:

Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje: (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO; kyselina amidosírová.

Oddělte lahev a etiketu k recyklaci, Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, parfém