OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO WC 750 ml

43,56 Kč

36,00 Kč bez DPH

Kód SAV-148*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
SAV-148*E

SAVO WC Levandule nové 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč
SAV-148*A

SAVO WC Louka nové 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč
SAV-148*B

SAVO WC Citron nové 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč
SAV-148*C

SAVO WC Oceán nové 750 ml

> 100 kusů 43,56 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Savo WC čistič Vůně louky, 750 ml

Čisticí a dezinfekční přípravek na  toalety.
Odstraňuje 99,9 % bakterií.
Účinné složení.
Pro zářivě bílou toaletu bez usazenin. 
Příjemná vůně.
Osvědčená kvalita.
Savo WC Louka tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně louky zanechá vaši  toaletu svěží po dlouhou dobu.
Dezinfekce bez chloru
Toaletní mísy
Pisoáry

 

Návod k použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte, a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

 

Odstraňte obsah / obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu nebo tříděného odpadu.

 

Upozornění:

Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.

Nebezpečí:
Savo WC Louka. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení.
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: kyselina amidosírová; peroxid vodíku; ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenated tallow alkyl) dervis.

 

Složení:

Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g / 100 g, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfém