OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO WC Oceán 750 ml

SAVO WC Oceán 750 ml
- 20%

34,85 Kč

28,80 Kč bez DPH

původně 43,56 Kč

Kód SAV-148*C
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Savo WC Oceán 750 ml

Savo WC Oceán tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně citronu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Upozornění:

Nepoužívejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.

Použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte, a pokud je to nutné použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu nebo tříděného odpadu. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíku, Ethanol, 2.2-iminobis-N-(hydrogenatedtallow alkyl)derivs.

Složení:

Dezinfekční látky: peroxid vodíku 2 g / 100 g.

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum.