OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO WC Turbo nové 750 ml

59,29 Kč

49,00 Kč bez DPH

Kód SAV-148*D
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Savo WC Turbo, 750 ml

Savo WC Turbo účinně odstraňuje vodní kámen v toaletě a vyčistí i hluboce usazené nečistoty. Toaleta je tak hygienicky čistá. Příjemná vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.
Účinné složení
Extra hustý
Pro zářivě bílou toaletu bez usazenin
Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou pro větší účinnost


Použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj toaletní mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 15 minut a poté spláchněte.


Upozornění:

Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/mlhu. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovaní. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, Parfum