OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SEPTODERM dezinfekce pokožky 5 l

1 147,08 Kč

948,00 Kč bez DPH

Kód SEP-105
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Dezinfekční tekutý alkoholový přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci pokožky rukou a na dezinfekci pokožky.

 

Účinné látky:

Ethanol 45 % hmotnosti (450 g / kg) [ES 200-578-6], propan-2-ol 30 % hmotnosti (300 g / kg) [EC 200-661-7], didecyldimethylamonium chlorid 0,5 % hmotnosti [EC 230-525-7]

 

Spektrum účinnosti:

Baktericidní (15 s), MRSA, levurocidní (15 s), virucidní (BVDV, Vaccinia, MNV- Norovirus 30 s, poliovirus, adenovirus 1 min), mykobaktericidní (30 s), tuberkulocidní (30 s), fungicidní (30 s).

 

Návod na použití:

Přípravek se neředí a aplikujte se na umyté a suché ruce.

Hygienická dezinfekce: 3 – 5 ml přípravku / 30 s.

Chirurgická dezinfekce: 2 x 3 ml přípravku / 2 x 45 s.

Dezinfekce kůže: Na pokožku se aplikuje pomocí tamponu namočeného v přípravku, nechá se působit 15 s nebo 1 min.

 

Upozornění:

Určeno pro profesionální trh.

 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

První pomoc:

Při požití vypít asi půl litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zabránit fyzické námaze, popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: V případě zjištění alergické reakce na přípravek, doporučujeme ukončit používání tohoto přípravku, popř. opláchnout velkým množstvím vody.

 

Skladování:

Skladovat v uzavřených nádobách mimo dosah ohně a tepelných zdrojů. Skladovací teplota. – 20 až + 25 °C. Neskladovat na přímém slunečním světle.

 

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho balu:

Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci. Malé množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití, větší množství dát k likvidaci oprávněným firmám.