OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SEPTODERM Gel dezinfekce na ruce 5 l

1 516,13 Kč

1 253,00 Kč bez DPH

Kód SEP-104
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Gelový alkoholový dezinfekční přípravek určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.

 

Účinné látky: ethanol 45 % hmotnost (450 g / kg EC 200-578-6), Propan-2-ol 30 % (300 g / kg EC 200-661-7)

 

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, MRSA, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní.

 

Návod k použití:

Přípravek se používá neředěný.

Hygienická dezinfekce rukou (EN 1500): 2 x 3 ml přípravku / 2 x 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou (EN 12791): 2 x 3 ml přípravku / 2 x 1,5 min.

 

Upozornění:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Nepoužívat na sliznice, do otevřených ran, do očí a v jejich blízkosti. Termoelektrické přístroje používat až po úplném zaschnutí přípravku.

 

První pomoc:

Při požití vypít asi půl litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zabránit fyzické námaze, popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: v případě zjištění alergické reakce na přípravek doporučujeme ukončit používání tohoto přípravku, popř. opláchnout velkým množstvím vody.

 

Skladování:

Skladovat v uzavřených nádobách mimo dosah ohně a tepelných zdrojů v teplotě od -20 °C do + 25 °C. Neskladovat na přímém slunečním světle.

 

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu:

Malé množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití. Větší množství odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí odevzdat k recyklaci.