OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SEPTODERM V dezinfekce na ruce rozprašovač 500 ml

150,04 Kč

124,00 Kč bez DPH

Kód SEP-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Dezinfekční tekutý alkoholový přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci pokožky rukou.

 

Účinné látky:

Etanol 85 % hmotnost (850 g / kg ES 200-578-6)

 

Pomocné látky:

Voda, propan-1-ol, myristyl alkohol, glycerin, D-panthenol.

 

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, levurocidní.

 

Hygienické dezinfekce rukou (EN 1500):

Vtírejte 3 ml dezinfekčního roztoku do suché pokožky rukou a udržujte ji vlhkou po celou dobu doporučené aplikace 30 sekund.

 

Chirurgická dezinfekce rukou (EN 12791):

Vtírejte 2 x 5 ml dezinfekčního roztoku do suché pokožky rukou a předloktí, udržujte je vlhké během celé doporučené doby aplikace 90 sekund (1,5 min).

 

Účinnost:

Baktericidní (EN 13727) 15 sek, virucidní (EN 14485 – adena polio, moro) 30 sek, mykobaktericidní (EN 14348 – M. terrae, M. avium) – 30 sek, levurocidní (EN 13624 – Calbicans) – 15 sek.

 

Nebezpečí:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

První pomoc:

Při požití: vypláchnout ústa, vypít min. 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: v případě zjištění alergické reakce na přípravek, doporučujeme ukončit používání tohoto přípravku, opláchnout velkým množstvím vody.

 

Skladování:

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným účinkům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování: + 5 až + 25 °C.

 

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu:

Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte k recyklaci. Menší množství přípravku aplikovat v souladu s návodem na použití, větší množství dát k likvidaci oprávněným firmám.