OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SET Domestos White 750 ml (20 ks karton)

1 168,86 Kč

966,00 Kč bez DPH

Kód SET-406
Počet kusů
Skladem: 62 kusy

SET Domestos White & Shine, 750 ml (20 ks karton)
+ ZDARMA
Finish Classic, 90 ks

Bros spray proti klíšťatům a komárům MAX, 90 ml


 

Domestos White and Shine, 750 ml

Domestos White and Shine je tekutý dezinfekční a čisticí přípravek, který zanechává všechny plochy zářivě bílé a dezinfikované.


Použití:

Bezpečnostní uzávěr odolný proti otevření dětmi:
Otevření: Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček.
Po použití: Nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Neředěný - intenzivní dezinfekce:
Záchodové mísy a toalety: Aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 30 minut k likvidaci bakterií, hub, vorů a spor. Pro optimální dlouhodobou ochranu proti vodnímu kameni a mikroorganismům používejte přípravek alespoň jednou denně.
Kuchyň a koupelna (odtoky): Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.
Umyvadla (odtoky): Nalijte do odtoku i přepadu a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

Ředěný - dezinfekce:
Podlahy a pracovní plochy: Přidejte 180 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Nechte 60 minut působit. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy.
Houbičky a hadříky na nádobí: Přidejte 90 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou (2,5 l) a nechte 60 minut máčet.

Ředěný - bělení prádla:
Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v domácnostech se septickými nádržemi (20 ml)

1 víčko = 15 ml


Upozornění:

Nepoužívejte na smaltované a pokované (pochromované/pozlacené) povrchy. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé). Vždy dbejte pokynů výrobce tkaniny. Zabraňte kontaktu s textilií/nábytkem/koberci – může dojít k poškození. Při rozlití postižené místo otřete a opláchněte důkladně čistou vodu. Po použití si umyjte ruce.


Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Domestos Ultra White & Shine tekutý dezinfekční a čisticí přípravek

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIKOS/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativu, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje).


Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100 g,
Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum


 

Finish Classic, 90 ks


Finish Classic odmočí i odolné skvrny, takže je lze snadno smýt.

Recyklovatelný obal

Pro každodenní použití

 


Použití:


Tabletu rozbalte a umístěte do dávkovače. Nevkládejte do košíku na příbory. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte programy eco nebo auto. Výrobek není vhodný pro stříbrné příbory z pravého stříbra. Pokud se tableta nevejde do dávkovače, kontaktujte výrobce myčky nebo si přečtěte pokyny. Používejte společně se solí do myček Finish a oplachovačem Finish. Výrobek je bezpečný pro septiky. Obal je recyklovatelný. Likvidujte do náležitě označených nádob. Pro dosažení nejlepších výsledků sušení se doporučuje použít Finish leštidlo do myčky.

 


Finish Classic - tablety do myčky nádobí

 

Varování:


Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nepolykejte. V případě požití: Kontaktujte lékaře.


 

BROS spray proti klíšťatům a komárům MAX, 90 ml

BROS spray proti klíšťatům a komárům MAX efektivně odpuzuje komáry po dobu 5,5 hodiny (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťta po dobu 5 hodin a černé mouchy po dobu 8 hodin.


Použití:

Aplikujte na oblečení a místa náchylná ke kousnutí ze vzdálenosti 15 cm. Nestříkejte přímo na tvář, ale nastříkejte na dlaň a rozetřete po pokožce.


Varování:

Věty popisující druhy rizik: H223 Hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Věty popisující podmínky pro bezpečné používání: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah /obal podle místních předpisů.


Přípravek nesmí být aplikován na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určen pro použití u dětí mladších 2 let. Aplikujte jednou až dvakrát denně u dospělých a jednou denně u dětí ve věku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikován na kůži krku, předloktí a lýtek s tím, že zbytek těla musí být chráněn vhodným oděvem. Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byly zakryté oděvem tak, aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu.
Nepřekračujte následující dobu aplikaci za den (v sekundách): dospělí - 17 s, děti starší 12 let - 7 s, děti ve věku 2-12 let - 3 s.
Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Nepoužívejte současně spolu s ostatními přípravky na kůži, jako jsou například opalovací krémy. Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst. Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.
Bezpečný při použití na přírodní tkaniny. Nestříkejte na syntetické materiály a kůži.
Nestříkejte na plastové, lakované nebo barvené povrchy ani na hodinky.
Při aplikaci přípravku dbejte na to, aby bylo minimalizováno případné rozlití či odkapávání přípravku a/nebo minimalizován dopad sprejové mlhy na zem.
Nevdechujte sprej.
Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách.
Uchovávejte na bezpečném místě.
Zabraňte kontaktu s potravinami, jídelními pomůckami (příbory) a plochami, které přicházejí do styku s potravinami.


První pomoc:

Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo štítek na obalu přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění. V případě podráždění omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační centrum v Praze, tel. č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.


Nevypouštějte do kanalizace.
Zabraňte proniknutí chemických látek a použitých obalů do půdy, vodních nádrží a vodních toků.
Nádoba není určená k opakovanému použití.
Uchovávejte v původním (originálním) obalu v dobře větraných prostorách.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.


Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid 25,77 % (25,77 g/100 g)