OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Power gel na barevné prádlo 1,92 l 48 PD

202,92 Kč

167,70 Kč bez DPH

Kód SID-204
Počet kusů
Skladem: 48 kusy

Sidolux Power gel na barevné prádlo, 1,92 l, 48 PD

Sidolux Power gel na barevné prádlo pere při teplotách 30-90 °C.


Varování:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methyllsothiazol-3(2H)-on. (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, méně než 5 % mýdlo, enzymy, parfémy (Limonene, Benzyl salicylate), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.