OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Universal Marseillské mýdlo 5 l

205,58 Kč

169,90 Kč bez DPH

Kód SID-026
Počet kusů
Skladem: 1 kus

SIDOLUX Universal

Prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů. Nezanechává šmouhy. Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. Zanechává dlouhodobou vůni. SODA POEWR. Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychle a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.

 

Použití:

1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným rotokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nezředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku

Varování:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.