OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIFO čistič sifonů 500 g

84,94 Kč

70,20 Kč bez DPH

Kód SIF-202
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Sifo čistič sifonů 500 g

Sifo čistič sifonů je určen na čištění sifonů, umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. Rozpouští kuchyňské odpady, mastné usazeniny, vlasy.

Extra silné granule

 

Použití:

Do sifonu nasypte 50 - 100 g přípravku Sifo a zalijte 1 / 2 l vroucí vody. Nechte působit 30 minut a spláchněte větším množstvím vody. Při silnějším znečištění postup opakujte. Nepoužívejte na hliníkové potrubí.


Upozornění:

Rozpouštění přípravku je provázeno bouřlivou reakcí, proto důkladně chraňte ruce a obličej před poleptáním.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte gumové ochranné rukavice, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. č. 224 915 402) nebo lékaře.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. č. 224 915 402) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

 

Složení:

Hydroxid sodný (EC 215-185-5).