OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SILKAL silikonový.olej 93 400 ml

SILKAL silikonový.olej 93  400 ml
Akce
- 20%

127,78 Kč

105,60 Kč bez DPH

původně 159,60 Kč

Kód SIL-436
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

COYOTE Silkal 93 silikonový olej, 400 ml

COYOTE Silkal 93 silikonový olej je ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání. Vodoodpudivý, Odstraňuje vrzání. Ošetřujte gumové lišty, těsnění dveří, hadice chladicího systému, plasty nárazníků. Dokonalý separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. Oproti minerálním olejům neztrácí užitné vlastnosti ani při teplotách pod 0 °C a nad 150 °C a odolává oxidaci i při vyšších teplotách. Chrání před vlhkostí kožené, chromované, poniklované a další materiály. Před zasažením chraňte skla motorových vozidel. Neaplikujte na předměty s teplotou vyšší než 240 °C.


Použití:

Aplikujte ze vzdálenosti 10–15 cm.


Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Používejte pouze určenému účelu.


Nebezpečí:

Obsahuje: uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků - méně než 0,01 %)
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.