OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SILKAL silionový.olej 93/200 ml

113,14 Kč

93,50 Kč bez DPH

Kód SIL-432
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

COYOTE Silkal 93, 200 ml

COYOTE Silkal 93 je ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání. Ošetřuje těsnění dveří, hadice chladicího systému, gumové lišty. Dokonalý separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. Vodoodpudivý.
Silkal 93 je fyziologicky nezávadný a k pokožce inertní silikonový olej s všestranným použitím. Je vhodný pro běžné i speciální mazání např. bowdenů, kluzných ložisek, lyžařských vázání, zámků a zámkových vložek, některých elektroinstalačních materiálů, závitů šroubů, částí šicích strojů, tkalcovských stavů, chemicky či tepelně namáhaných míchadel, obráběcích strojů a mnoha dalších. Používá se jako ideální separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků.
Silkal 93 účinně usnadňuje protahování drátů a kabelů. Oproti minerálním olejům neztrácí Silkal 93 své užitné vlastnosti ani při teplotách pod 0 °C a nad 150 °C, odolává oxidaci i při vyšších teplotách. Silkal 93 zanechává na ošetřeném povrchu jemný vodoodpudivý film dokonale chránící kožené, chromované, poniklované, plastové a další materiály před vlhkostí.
Silkal 93 obsahuje vysoké procento silikonu – 20 % z celkového objemu.
Nelze aplikovat na předměty s teplotou vyšší než +240°C


Použití:

Aplikujte ze vzdálenosti 10–15 cm.


Nebezpečí:

Obsahuje: uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků - méně než 0,01 %)
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.


Složení:

Methylsilikonový olej