OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SILKAL silionový.olej 93/200 ml

113,14 Kč

93,50 Kč bez DPH

Kód SIL-432
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

COYOTE SILKAL 93 je ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrické a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařské vázání. Vodoodpudivý. Odstraňuje vrzání. Ošetřuje gumové lišty, těsnění dveří, hadice chladicího systému, plasty nárazníků. Dokonalý separátor při lisování a dolévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků- Oproti minerálním olejům neztrácí užitné vlastnosti ani při teplotách pod 0 °C a nad 150 °C a odolává oxidaci i při vyšších teplotách. Chrání před vlhkostí kožené, chromované, poniklované a další materiály. Před zasažením chraňte skla motorových vozidel. Neaplikujte na předměty teplejší než 240 °C.

 

Návod k použití:

Aplikujte ze vzdálenosti 10 – 15 cm.

 

Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pří zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapalování. Zákaz kouření. Nestříkejte do ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.