OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SITOL čistič barevných kovů 300 g

19,12 Kč

15,80 Kč bez DPH

Kód SIT-014
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

SITOLem je možné čistit a leštit ušlechtilé kovy, zrcadla, skla i sklokeramiku.

 

Návod k použití:

Přiměřené množství SITOLU naneste na vlhký textil a  předmět důkladně vyčistěte. Po zaschnutí suchým textilem vyleštěte. K čištění sklad lze použít SITOL zředěný a po zaschnutí vyleštit. Před použitím protřepat! Po práci s přípravkem si umyjte ruce a ošetřete mastným krémem.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 dráždí kůži, H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. * P 264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ošetřete mastným krémem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. * P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody. * P 332 + P 313 Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P 362 Kontaminovaný oděv svlékněte

 

Složení:
5-15% anionaktivní povrchově aktivní látky, mýdlo. Obsahuje amoniak. Povrchové aktivní látky splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost.

 

Skladování:

Skladujte v původních obalech. Chraňte před mrazem. Nespotřebovaný produkt spotřebujte jako nebezpečný odpad. Prázdný obal je recyklovatelný. Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby uvedeného na zadní straně obalu.