OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SODA kalcinovaná prášková 300 g

31,70 Kč

26,20 Kč bez DPH

Kód SOD-096
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Soda kalcinovaná prášková, 300 g

Soda kalcinovaná prášková slouží na změkčování vody, namáčení silně znečištěných oděvů (montérky apod.) a odmašťování.
Zvyšuje účinnost pracího prášku. Zabraňuje usazování vodního kamene. Na čištění zahradního nábytku. Na úpravu pH v bazénech. Vhodná do automatických praček.


Dávkování:

Namáčení: 20 - 30 gramů na 10 litrů vody.
Praní ve středně tvrdé vodě: 2,5 g na 10 l vody.
Praní ve velmi tvrdé vodě: 8 g na 10 l vody. Rovná kávová lžička obsahuje cca 2,5 g sody.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dsoah dětí. Nevdechujte pach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402; 224 919 293) nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je le vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

Uhličitan sodný (ES 207-838-8).


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.