OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SODA kalcinovaná prášková 300 g

23,23 Kč

19,20 Kč bez DPH

Kód SOD-096
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

LUXON SODA KALCINOVANÁ prášková

Na změkčování vody, na namáčení silně znečištěných oděvů (montérky apod.), na odmašťování. Zvyšuje účinnost pracího prášku. Zabraňuje usazování vodního kamene. Na čištění zahradního nábytku. Na úpravu pH v bazénech. Vhodná do automatických praček.

 

Namáčení: 20 - 30 gramů na 10 litrů vody.

Praní ve středně tvrdé vodě: 2,5 g na 10 l vody.

Praní ve velmi tvrdé vodě: 8 g na 10 l vody. Rovná kávová lžička obsahuje cca 2,5 g sody.

 

Složení:

uhličitan sodný (ES 207-838-8).

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.