OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SODA krystalická 1 kg

27,83 Kč

23,00 Kč bez DPH

Kód SOD-113
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

LUXON krystalická soda - lehce a rychle rozpustná

Na změkčování vody, na namáčení silně znečištěných oděvů (pracovní oděvy, montérky apod.), vhodná do automatických praček. Zvyšuje účinnost pracího prášku. Zabraňuje usazování vodního kamene. Vhodná na proplachování pivních trubek, na úpravu pH v bazénech.


Dávkování:

Namáčení: 60 - 80 gramů na 10 litrů vody.

Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g na 10 l vody.

Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g na 10 l vody.

Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.

Složení:

uhličitan sodný dekahydrát (ES 612-116-4).

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.