OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SODA krystalická 1 kg

32,55 Kč

26,90 Kč bez DPH

Kód SOD-113
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Soda krystalická 1 kg

Soda krystalická je přípravek na změkčení vody.  
K namáčení velmi znečištěných oděvů (montérky)
Přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku.
Používá se i k proplachování pivních trubek, úpravu pH vody v bazénu.

Lehce a rychle rozpustná
Vhodná do automatických praček

Zvyšuje účinnost pracího prášku

 

Dávkování:

Namáčení: 60 - 80 g / 10 l vody

Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g / 10 l vody.

Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g / 10 l vody.

Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.

Varování:
Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:
Uhličitan sodný dekahydrát

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.