OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SPLUFF WC MARINA 4 ks 6489

57,23 Kč

47,30 Kč bez DPH

Kód SPL-004
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

SPLUFF WC MARINA, 4 ks

SPLUFF WC MARINA jsou závěsné košíky na WC mísu se svěží mořskou vůní, které neutralizují zápach a zabraňují tvorbě vápenatých usazenin při každém spláchnutí.


Použití.

Zavěste košík za okraj WC mísy.


Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do tříděného nebo komunálního odpadu.
Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli
EUH208 Obsahuje 4-terc.butylcyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Linalool, Coumarin.


Minimální trvanlivost:

5 let