OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

STŘÍBŘENKA 100 g

47,55 Kč

39,30 Kč bez DPH

Kód STR-200
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Stříbřenka, 100 g

Stříbřenka je nespalitelný hliníkový nátěr.
Slouží k nátěrům kamen, topných těles a kouřových rour. Po zaschnutí a vypálení vznikne světlý, stříbřitě šedý matný povlak. Stříbřenka je nehořlavá a netoxická.


Použití:

Před upotřebením Stříbřenku dobře promíchejte a stejnoměrně nanášejte štětcem. Natírejte na teplá, prachu, mastnoty a rzi zbavená kamna, kouřové roury, topná tělesa apod. V případě potřeby nátěr po zaschnutí opakujte. Po upotřebení vyperte štětec v teplé vodě. Chraňte před mrazem! Po práci si umyjte ruce a ošetřete regeneračním krémem.


První pomoc:

Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou.


Varování:

Přípravek obsahuje křemičitan sodný. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.


Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.