OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUMA Grill D9 2 l pro čištění grilů

453,75 Kč

375,00 Kč bez DPH

Kód SUM-005
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Suma Grill D9, 2 l

Suma Grill D9 je vysoce účinný prostředek určený pro pravidelné odstraňování mastnoty a napálených zbytků v potravinářských provozech.
Suma Grill D9 je vysoce účinný alkalický čisticí prostředek určený pro pravidelné čištění silně znečištěných konvektomatů, grilů, fritéz, sporáků, pečících trub apod. Obsahuje směs alkálií, povrchově aktivních látek a rozpouštědel, které zajišťují odstranění i napálených tuků a zuhelnatěných zbytků potravin. Po naředění prostředku vodou je také vhodný k namáčení.
Účinné alkálie zajišťují odstranění připálených tuků a bílkovin.
Vysoce koncentrované složení, ekonomické použití.
Napěňovací tryska zajišťuje správnou aplikaci.


Nebezpečí:

Obsahuje hydroxid sodný (Sodium hydroxide), D-glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glykosidy (Octyl/Decyl glucoside).
Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.