OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUMA Special L4 mycí prostředek do myčky 20 l

4 058,34 Kč

3 354,00 Kč bez DPH

Kód SUM-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Suma Special L4 mycí prostředek do myčky, 20 l

Suma Special L4 mycí prostředek do myčky je koncentrovaný kapalný prostředek pro strojní mytí nádobí, který je především určen pro použití ve středně tvrdé vodě.
Suma Special L4 je vysoce účinný alkalický kapalný mycí prostředek, který je vhodný pro jednokomorové i vícekomorové myčky. Obsahuje účinnou směs alkálií a sekvestračních složek, které efektivně odstraňují mastnotu a naschlé zbytky potravin. Sekvestrační složky umožňují použití ve středně tvrdé vodě a předcházejí vzniku usazenin.
Rychle odstraňuje mastnotu a naschlé zbytky potravin
Prevence vzniku usazenin v oblastech se středně tvrdou až tvrdou vodou
Při dodržení návodu k použití se může Suma Special L4 použít pro strojní mytí běžného nádobí. Nepoužívejte na předměty, které jsou citlivé na působení alkálií (např. měď, mosaz, hliník nebo guma).


Použití:

Suma Special L4 se běžně aplikuje automatickým dávkovacím zařízením Diversey nebo integrovaným dávkovacím zařízením myčky, je-li k dispozici.
Na zajištění výborného výsledku mytí v místech se středně tvrdou vodou se doporučuje minimální dávkování 0,4 ml/l* vody.
Při tvrdosti vody cca 140 ppm CaCO3 (8°N) se doporučuje koncentrace 2 ml/l vody. Aktuální dávkování závisí na místních podmínkách (tvrdost vody, stupeň znečištění, postup).
Před použitím je třeba nejdříve vypláchnout čerpadlo a hadičky dávkovacího systému vodou, aby se zabránilo případné krystalizaci prostředku v těchto místech způsobenou smícháním různých prostředků.


Nebezpečí.

Obsahuje hydroxid sodný (Sodium hydroxide)
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.