OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUNÍK WC kostka do nádržky Pine fresh 50 g

15,37 Kč

12,70 Kč bez DPH

Kód SUN-200
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Dezinfikuje, čistí a přináší svěžest pro Vaše toalety.

 

Použití:

WC tabletu vybalte z prodejního obalu (blastru) a vhoďte do splachovací nádržky Vaší toalety. Nevybalujte z tenké fólie.

 

Nebezpečí:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah / obal podle platných předpisů. Obsahuje Tartezine. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Benzensulfonové kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli, 15 – 30 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy.

 

Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.