OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUNÍK WC kostka do nádržky Pine Fresh 50 g

19,72 Kč

16,30 Kč bez DPH

Kód SUN-200
Počet kusů
Skladem: 33 kusy

SUNÍK WC kostka do nádržky Pine Fresh, 50 g


SUNÍK WC kostka do nádržky Pine Fresh vydrží cca 400 spláchnutí.

Dezinfikuje, čistí a přináší svěžest pro toalety.


 

Použití:


Zvedněte poklop splachovací nádržky. Vhoďte tabletu na opačnou stranu, než je přívod vody. Neodstraňujte fólii, sama se ve vodě rozpustí.


 

Nebezpečí:


H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PPŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou sobou.

podle platných předpisů.

Obsahuje Alkylbenzensulfonan sodný.


 

Složení:


15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % alifatické uhlovodíky

 

Spotřebujte do 4 let od data výroby uvedeného na obalu.