OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUPER Hygiene 1 l

38,60 Kč

31,90 Kč bez DPH

Kód SUP-321
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Super Hygiene, 1 l

Super Hygiene je čisticí prostředek na sociální zařízení.


Použití:

Řeďte v poměru 1:25 až 1:50 dle stupně znečištění.


H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P305+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci nebezpečných odpadů.


Složení:

5-15 % anionické tenzidy, 0,2 % konzervační přísady, 5,5 % zahušťovací přísady, 0,3 % parfém.


Trvanlivost: 24 měsíců od data výroby.